Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 ? AlleUitjes.nl

1. Definities
In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:
1.1 Alleuitjes.nl: R&T Inventive Group h.o.d.n.
Alleuitjes.nl, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Den Haag onder handelsnummer 54819156, met BTWnummer
NL851452358B01.
1.2 Opdrachtgever: een ieder die voor zichzelf of in opdracht van een
ander (in het bijzonder mediabureaus, reclamebureaus) opdrachten
verstrekt aan Alleuitjes.nl tot het doen plaatsen van
advertenties en/of in relatie daarmee het (doen) opmaken van
advertentiecontracten.
1.3 Advertentiecontract: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en
Alleuitjes.nl terzake de plaatsing van advertenties op
de website(s) van Alleuitjes.nl met een
overeengekomen bestedingsverplichting gedurende een
overeengekomen looptijd.
1.4 Schriftelijk: iedere vorm van communicatie per brief, e-mail of via de
website(s) van Alleuitjes.nl.

2. Toepassing voorwaarden
2.1 De hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle
advertentieopdrachten c.q. advertentie-contracten tussen
Alleuitjes.nl en Opdrachtgever.
2.2 Door verwijzing naar en/of overlegging van onderhavige
advertentievoorwaarden worden deze voorwaarden uitdrukkelijk van
toepassing verklaard. Eventuele (algemene) voorwaarden van
Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard en
afgewezen. Opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het
zogenoemde gewoonterecht.
2.3 Op alle advertentieopdrachten c.q. advertentiecontracten zijn tevens
de inhoud van de tariefkaarten van Alleuitjes.nl en de
op de website van Alleuitjes.nl weergegeven
voorwaarden van toepassing.
2.4 Indien en voor zover komt vast te staan dat op enige bepaling van
deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan
komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel
mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep
kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens
onverlet.

3. Aanbod en aanvaarding
3.1 Alle aanbiedingen van Alleuitjes.nl zijn vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld in de aanbieding.
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de aanbieding
bekende specificaties. (Mondelinge) opdrachten en/of gemaakte
overeenkomsten, inclusief wijzigingen op reeds bestaande
overeenkomsten, komen pas tot stand na schriftelijke
opdrachtbevestiging door Alleuitjes.nl dan wel op het
tijdstip dat Alleuitjes.nl tot uitvoering van enige
opdracht is overgegaan.
3.2 Opdrachtgever is verplicht de opdrachtbevestiging op juistheid en
volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de opdrachtbevestiging
van Alleuitjes.nl afwijkt van het vermelde in de
(schriftelijke) opdracht door Opdrachtgever, dan geldt het vermelde in
opdrachtbevestiging van Alleuitjes.nl, tenzij
Opdrachtgever per ommegaande ? met inachtneming van het bij
Opdrachtgever bekende tijdstip van plaatsing ? na ontvangst van de
schriftelijke opdrachtbevestiging daarop reageert. In een dergelijk geval
zullen partijen in nader overleg alsnog tot definitieve overeenstemming
dienen te komen.
3.3 Opdrachtgever kan uit hoofde van een advertentiecontract uitsluitend
advertenties doen plaatsen welke betrekking hebben op zijn eigen bedrijf
dan wel het bedrijf van zijn principaal.

4. Annulering
Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk plaats te vinden. Bij
annulering worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
Opdrachtgever heeft geen recht tot restitutie van reeds gedane
betalingen. Bij overmachtsituaties is een en ander te beoordeling aan
Alleuitjes.nl.

5. Weigering advertenties
Alleuitjes.nl is gerechtigd ? ook bij een lopend contract
? bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties om hem moverende
redenen te weigeren dan wel de plaatsing op te schorten. Zulks kan
onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm,
technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling of evidente strijd met
de eigen belangen van Alleuitjes.nl.

6. Overeenkomst
6.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat deze door
Alleuitjes.nl is aanvaard.
6.2 Alle advertentieovereenkomsten gelden voor een duur van 1 jaar,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3 Advertentieovereenkomsten worden geacht met eenzelfde periode te
zijn verlengd, tenzij Opdrachtgever zich hier uiterlijk 14 dagen voor de
vervaldatum van het contract schriftelijk tegen verzet.
6.4 Alleuitjes.nl is, onverminderd verder toekomende
rechten, bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling, hetzij de dienstverlening op te schorten, hetzij de
overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij:
a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is
verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is
ingediend;
c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het
voor Alleuitjes.nl voorzienbaar is dat hij daarin zal
tekortschieten.
6.5 Alleuitjes.nl is te allen tijde bevoegd de
overeenkomst uit te laten voeren door derden.
6.6 Alleuitjes.nl geeft geen garantie op gegeven
adviezen, geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden. Voorts
garandeert Alleuitjes.nl niet dat de gegeven adviezen,
geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden geschikt zijn voor het
doel waarvoor Opdrachtgever deze bestemd heeft.

7. Tarieven; tariefsverhoging
7.1 Behoudens indien en voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, zullen de in rekening te brengen advertentietarieven
gebaseerd zijn op de actuele, van toepassing zijnde tariefkaart.
Alleuitjes.nl is gerechtigd de geldende tarieven aan te
passen en (gewijzigd) door te voeren conform de reguliere
tariefsaanpassingen zoals op enig moment kenbaar gemaakt.
7.2 Indien de tarieven met meer dan 25% stijgen ten opzichte van de
laatst geldende tarieven, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst
per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste 1 maand na berichtgeving van de
tariefwijziging.
7.3 Indien geplande advertenties door een doen of nalaten van
Opdrachtgever niet door Alleuitjes.nl kunnen worden
verricht, is Opdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding aan
Alleuitjes.nl te voldoen.

8. Betaling
8.1 Alleuitjes.nl is gerechtigd de facturering aan
Opdrachtgever van voor plaatsing opgegeven advertenties te laten
uitvoeren door derden, in welk geval Opdrachtgever aan de
desbetreffende derde de betaling dient te verrichten. Betaling aan deze
derde geldt als bevrijdend jegens Alleuitjes.nl.
8.2 Alleuitjes.nl is ? ongeacht de overeengekomen
betalingscondities ? te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de voor
plaatsing opgegeven advertenties te vorderen.
8.3 Alleuitjes.nl is gerechtigd (verdere) plaatsing van
de advertenties op te schorten, indien betalingsachterstand is ontstaan uit
reeds uitgevoerde opdrachten alsook indien aan
Alleuitjes.nl andere omstandigheden ter kennis komen,
zoals aanzienlijke betalingsachterstanden jegens aan
Alleuitjes.nl  gelieerde ondernemingen, welke goede
grond geven te vrezen dat Opdrachtgever uitstaande en/of toekomstige
financiële verplichtingen jegens Alleuitjes.nl niet zal
(kunnen) nakomen. Opschorting van plaatsing zal overigens nimmer tot
gevolg hebben dat Opdrachtgever ontheven is van zijn contractuele
verplichtingen.
8.4 Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn.
Deze termijn loopt te allen tijde af op de 30e dag na factuurdatum.
8.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een rente door
Opdrachtgever verschuldigd, welke gebaseerd is op de wettelijke rente,
vermeerderd met 3% met een minimum van ? 25 per factuur.
8.6 Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn de
advertentiekosten gerechtelijk of buitengerechtelijk dienen te worden
ingevorderd, zullen alle daarmee verband houdende kosten in rekening
worden gebracht. De incassokosten worden in dit geval vastgesteld op
minimaal 15% van het bedrag van de plaatsing waarop die kosten
betrekking hebben, met een minimum van ? 250 aan incassokosten.
Opdrachtgever behoudt na deze betaling de contractuele verplichting de
nog niet afgenomen Besteding binnen de gestelde contracttermijn alsnog
te realiseren.

9. Reclamatie
9.1 Wanneer Opdrachtgever uiterlijk 7 dagen na dagtekening van de
factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs,
wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
9.2 Eventuele reclamaties ten aanzien van plaatsing c.q. uitvoering van
de advertentie schriftelijk onder opgaaf van aard en gronden van de
klacht geschieden binnen 7 dagen na plaatsing van de desbetreffende
advertentie, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de
plaatsing te hebben geaccepteerd.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien komt vast te staan dat Alleuitjes.nl
aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet juist
uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde en met
inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag waarvoor de
opdracht dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel van de opdracht is
aangenomen, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove
schuld zijdens Alleuitjes.nl.
10.2 Alleuitjes.nl is niet aansprakelijk voor enige
indirecte schade, winstderving of gevolgschade.
10.3 Alleuitjes.nl is op generlei wijze aansprakelijk voor
de inhoud van advertentie(s) inclusief foto- en/of illustratie materiaal.
Opdrachtgever vrijwaart Alleuitjes.nl in en buiten
rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de publicatie
van advertenties voortvloeiende.
10.4 Het risico voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties ligt bij
Opdrachtgever. Fouten in advertenties ontstaan door onduidelijke kopij,
ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, geven geen aanleiding tot
rectificatie dan wel enige vorm van schadevergoeding en/of reductie c.q.
gratis herplaatsing, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van
Alleuitjes.nl.
10.5 Behoudens opzet of grove schuld van
Alleuitjes.nl, is Alleuitjes.nl niet
aansprakelijk voor eventuele schade aan het door Opdrachtgever
aangeleverde materiaal. Opdrachtgever is gehouden een back-up en/of
afschriften van dit materiaal ook zelf te behouden en verzekerd te
houden.
10.6 Alleuitjes.nl zal haar gegevensbestanden naar
behoren beveiligen maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
verminking, verwijdering of aanvulling van gegevens door derden die zich
op ongeautoriseerde wijze toegang tot haar systeem hebben verschaft.
10.7 Indien Alleuitjes.nl zich ten behoeve van een
overeenkomst met Opdrachtgever bedient van telecommunicatie en
internetfaciliteiten en zich bij het transport van gegevens verminking van
gegevens of vertraging van de verzending voordoet, is
Alleuitjes.nl voor de daaruit voortvloeiende schade
slechts aansprakelijk voor zover deze schade verhaald kan worden op de
betreffende leverancier(s) van telecommunicatie- en internetfaciliteiten.

11. Rechten Alleuitjes.nl
11.1 Met betrekking tot advertenties die overeenkomstig de opdracht
gezet moeten worden in een dusdanige vorm, dat er sprake kan zijn van
gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoudt
Alleuitjes.nl zich het recht voor na overleg met
Opdrachtgever de opmaak c.q. typografie te wijzigen dan wel de
advertentie te weigeren.
11.2 Alleuitjes.nl behoudt zich het recht voor het
formaat of de vakkenindeling (met inbegrip van de grootte van de vakken)
van een advertentie te wijzigen.
11.3 De door Opdrachtgever aan Alleuitjes.nl
verstrekte gegevens (kunnen) worden opgenomen in een bestand dat
wordt gebruikt voor de administratie van Alleuitjes.nl
en tevens om Opdrachtgever te (laten) informeren over voor
Opdrachtgever relevante diensten en producten van
Alleuitjes.nl en/of met StudentenKortingenNederland
gelieerde ondernemingen of door Alleuitjes.nl
zorgvuldig geselecteerde derden. Indien Opdrachtgever op deze
informatie geen prijs stelt, dan kan Opdrachtgever dat schriftelijk melden
bij Alleuitjes.nl.

12. Wensen Opdrachtgever
12.1 Alleuitjes.nl is niet gehouden plaatsingseisen te
accepteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wel
wordt met verzoeken om een bepaalde plaats rekening gehouden, zoveel
als naar het inzicht van Alleuitjes.nl redelijkerwijs
mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak en de
technische en redactionele mogelijkheden, een en ander met
inachtneming van de te betrachten billijkheid ten opzichte van andere
Opdrachtgevers.
12.2 Indien Opdrachtgever heeft aangegeven een bepaalde door
Alleuitjes.nl te vervaardigen grafisch-technische
uitvoering van zijn advertentie te wensen, zal
Alleuitjes.nl ernaar streven aan deze wens te voldoen.
Indien blijkt dat Alleuitjes.nl om grafisch-technische
redenen niet heeft kunnen voldoen aan deze wens(en) van
Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering, ontstaat daardoor geen
aansprakelijkheid voor Alleuitjes.nl, noch een recht op
compensatie voor Opdrachtgever.

13. Overmacht
Alle situaties van overmacht ontslaan Alleuitjes.nl van
enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de
desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op
schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht
wordt verstaan: elke van de wil van Alleuitjes.nl
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen
van Alleuitjes.nl jegens Opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichting in
redelijkheid niet van Alleuitjes.nl kan worden verlangd.
Ingeval van overmacht is Alleuitjes.nl gerechtigd
plaatsing op de website op een andere datum dan in de opdracht
vermeld, uit te voeren, tenzij plaatsing op een specifieke datum overeen
is gekomen, in welk geval Opdrachtgever gerechtigd is ontbinding van de
overeenkomst te vorderen met inachtneming van het bovenstaande voor
zover het betreft de niet-uitgevoerde plaatsing.
Alleuitjes.nl is verplicht hiervan zo spoedig mogelijk
mededeling te doen aan Opdrachtgever.

14. Aanlevering materiaal; vrijwaring industriële eigendom
14.1 Het materiaal dient aan de door Alleuitjes.nl op de
tariefkaart c.q. website van Alleuitjes.nl vastgelegde
specificaties te voldoen, bij gebreke waarvan
Alleuitjes.nl gerechtigd is extra kosten in rekening te
brengen.
14.2 Indien geen goed reproduceerbaar, compleet materiaal geschikt
voor de reproductiemethode van Alleuitjes.nl wordt
geleverd, kunnen extra technische kosten in rekening worden gebracht,
welke worden berekend over het totale bedrag van de plaatsing waarop
die kosten betrekking hebben met een maximum van 15%. Indien grotere
correcties noodzakelijk blijken, is Alleuitjes.nl
gerechtigd de desbetreffende opdracht te weigeren, zulks ter uitsluitende
beoordeling van de Alleuitjes.nl. Over de in rekening
gebrachte technische kosten zal geen korting aan Opdrachtgever worden
verleend.
14.3 Opdracht gever kan eigenhandig correcties op advertenties
aanbrengen, deze correcties worden door Alleuitjes.nl
achteraf gecontroleerd. Alleuitjes.nl behoudt zich het
recht voor om iedere door Opdrachtgever doorgevoerde correctie te
weigeren conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
14.4 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht zich te houden aan c.q. zich
te conformeren aan specifieke aanwijzingen van
Alleuitjes.nl.

15. Intellectuele eigendom
Op alle voor intellectuele eigendommen, het auteursrecht en
beeldrechten in het bijzonder vatbare zaken die door de
Alleuitjes.nl of door betrokken derden aan
Opdrachtgever al dan niet via de website beschikbaar worden gesteld,
blijft het auteursrecht aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden.
Opdrachtgever verplicht zich om alle betreffende gegevens, die hem door
opdrachtnemer/ leverancier worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en
alle rechten te respecteren inzake het intellectuele eigendom in het
algemeen.

16. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, het websitegebruik, overeenkomsten en deze
Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ieder
geschil tussen partijen ter zake daarvan zal bij uitsluiting worden beslecht
door de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

2 antwoorden op “Algemene voorwaarden”

 1. Geachte heer, mevrouw,

  Ik kreeg laatst de melding dat de uitjes Why not Zeskamp en Why Not party op uw site zijn geplaatst.
  Ik was ervan uit gegaan dat mijn uitjes al geruime tijd op uw site stonden. Het lustrum is inmiddels voorbij en het uitje is dus niet meer up to date. Zou u de uitjes ‘why not zeskamp!’ en ‘why not party’ kunnen verwijderen?

  Ik kan helaas geen contact opnemen via de contactpagina, vandaar op deze manier.

  Met vriendelijke groet,
  Inge

  Antwoorden

Laat een antwoord achter